بررسی فون پشه خاکی ها ( دوبالان: پسیکودیده: فلبوتومینه) در استان گیلان با تاکید بر کانون اندمیک احتمالی لیشمانیازیس پوستی شهرستان رودبار

مجری: دکتر شهیاد آذری حمیدیان

بررسی کارایی تراکم های مختلف اسپور قارچ Beauveria) bassiana) در کنترل جمعیت سوسری آلمانی

مجری: مهندس محمد نعیمی جوبنی

بررسی کارایی ازن زنی کاتالیستی با استفاده از نانوکامپوزیت سنتزی اکسید روی–گوش ماهی در حذف علف کش بنتازون از محیط های آبی: مطالعه سینتیکی و تعیین میزان سمیت پساب به روش زیست آزمونی

مجری: دکتر آزیتا محققیان

سنتز نانو میله های اکسید روی داپ شده با یون مس دو ظرفیتی و کارایی آنها در کاهش فتوکاتالیستی فلز کروم شش ظرفیتی در محیط های آبی در حضور نور مرئی: مطالعه سینتیکی و تأثیرپارامتر‌ها

مجری: مهدی شیرزاد سیبنی

بررسی تاثبر مداخله ی آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در وضعیت استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی در بین رانندگان آژانس های شهر رشت در سال 1396

مجری: دکتر ربیع الله فرمان بر

 ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با بخارات فرمالدئید با استفاده از روش های نمونه برداری ریز استخراج تله سوزنی (NTD) و ریز استخراج فاز جامد (SPME) در شاغلین بخش پاتولوژی مراکز درمانی شهر رشت

 مجری: دکتر محمود حیدری

  تعیین مقدار بیوآئروسل ها و تعیین گروه های پاتوژن در هوای محیط کار بیمارستان های پورسینا و ولایت شهر رشت در سال 1397

 مجری: دکتر محمود حیدری

سنتز نانوکامپوزیت اکسید مس- کائولین و کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی سم دیازینون از محیط‌های آبی در حضور نور مرئی با استفاده از روش سطح پاسخ

مجری: مهدی شیرزاد سیبنی

 سنتز نانوکامپوزیت اکسید مس- کائولین و تعیین کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی فلز کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی در حضور نور مرئی با استفاده از روش سطح پاسخ (طراحی مرکب مرکزی)

مجری: دکتر آزیتا محققیا

سنجش فلزات سنگین(سرب و کادمیوم، آرسنیک، روی) در شیر های بسته بندی شده موجود در فروشگاه های شهر رشت در سال1397

مجری: مهندس محمد نعیمی جوبنی

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400