محور ها پژوهشی
 
بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، حشره شناسی پزشکی، آمار و اپیدمیولوژی، تغذیه و سایر رشته های مرتبط 
 
الویت های پژوهشی 
 

1- بررسی ترکیبات آلی و باقیمانده سموم و آفت کش هادر منابع آبی استان گیلان
2- بررسی ترکیبات آلی و باقیمانده سموم و آفت کش ها در خاک در استان گیلان
3- بررسی آلاینده های فلزات سنگین در منابع زیر زمینی آب و شبکه های آبرسانی در استان گیلان
4- بررسی آلاینده های فلزات سنگین در مواد غذایی در استان گیلان
5- بررسی سیستم جمع آوری و دفع مواد زاید جامد شهری و بیمارستانهای استان و ارایه راهکارهای کاهش اثرات سوی زیست محیطی
6- بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای شغلی در کارگران، کارمندان و کشاورزان از جمله کمردرد، بیماریهای پوستی، تنفسی و.... در استان گیلان
7- بررسی وضعیت ایمنی ، عوامل ارگونومیک ، عوامل شیمیایی زیان آور و عوامل فیزیکی زیان آور محیط های شغلی در استان گیلان
8- طراحی الگوی مدیریت بهره وری نیروی انسانی و توانمند سازی کارکنان و هزینه اثر بخشی در استان گیلان
9- بررسی روند اپیدمیولوژیک یک بیماریهای غیر واگیر و اختلالات تغذیه ای در استان گیلان
10- بررسی روند اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر نوپدیده و بازدید در استان گیلان
11- بررسی آلاینده های شیمیایی محیط زیست در استان گیلان
12- بررسی اپیدمیولوژی محیط زیست دراستان گیلان
13- بررسی فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب در استان گیلان
14- نقش آموزش بهداشت در ارتقای سلامت در جامعه استان گیلان
15- بررسی وضعیت آلاینده های هوا و ایروسل ها و ذرات دراستان گیلان
16- بررسی طبقه بندی، انتشار، بوم شناسی و اهمیت بیماریزایی ناقلین بیماریهای منتقل شونده توسط بندپایان به ویژه بیماریهایی که از استان گیلان گزارش شده اند از جمله مالاریا، کرم های انگل دایر وفیلاریا و ستاریا، ویروس وست نایل منتقل شونده توسط پشه ها، سالک منتقل شونده توسط پشه خاکی ها ،ویروس CCHF منتقل شونده توسط کنه ها و مطالعه سایر بند پایان مهم در خصوص ارایه برنامه هایی برای کنترل ناقلین به منظور کاهش بار این بیماریها در استان گیلان
17- بررسی طبقه بندی ، انتشار، بوم شناسی و اهمیت بیماریزایی جوندگان در استان گیلان
18- بررسی طبقه بندی ، انتشار، بوم شناسی و اهمیت بیماریزایی انگل های خارجی (اکتوپارازیتها) در استان گیلان
19- بررسی بندپایان به عنوان شاخص های زیستی (Bioindicator) محیط زیست در استان گیلان

اولویت های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری در حوزه سلامت در استان گیلان

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400