اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست که همگی دانش آموخته رشته های مرتبط بوده و در زمینه های مختلف علوم بهداشتی فعالیت دارند بترتیب حروف الفبا عبارتند از:
2-

دکتر مهدی شیرزاد سیبنی ، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استادیار

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 
 
 
 
3-

دکترربیع ا... فرمان بر، دکتری تخصصی (PhD) آموزش بهداشت، دانشیار

4-

دکتر پریسا کسمایی، دکتری تخصصی (PhD) آموزش بهداشت، استادیار

5-

دکتر فردین مهرابیان، دکتری تخصصی (PhD) مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار

6-

دکتر آزیتا محققیان، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استادیار

7-

دکتر محمود حیدری، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت حرفه ای، استادیار

8-

دکتر سید داود اشرفی، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استادیار

9-

دکتر سعید دعایی، دکتری تخصصی (PhD) علوم تغذیه، استادیار

10

 دکتر جلیل جعفری، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استادیار

 11 

دکتر فتانه بخشی، دکتری تخصصی (PhD) آموزش بهداشت، استادیار

 12 

دکتر نوشین روحانی تنکابنی، دکتری تخصصی (PhD) آموزش بهداشت، استادیار

13

آقای سعید امیدی، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مربی

14

دکتر آسیه عشوری، دکتری تخصصی (PhD) آمار زیستی، استادیار

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400