وسایل آزمایشگاه مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست:

- میکروسکوپ
- هود
- بن ماری
- اتوکلاو
- فور
- انکوباتور
- سانتریفیوژ

- کروماتوگرافی گاز GC

- اسپکتوفوتومتر

 
 

- حمام اولتراسونیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 09 اسفند 1400